Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

KabaNewLife
10:56
6370 5fc8
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 14 2017

KabaNewLife
14:44
1663 f20c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
KabaNewLife
14:44
9013 3147
Reposted fromflesz flesz viaretaliate retaliate
14:44
7848 8413 500

velvet—-roses:

my pretty guy, arlo

KabaNewLife
14:41
2161 e713
KabaNewLife
14:41

April 11 2017

KabaNewLife
22:59
9335 5390 500
w paski
KabaNewLife
22:56
5338 87d0 500
Reposted frommarzyciel marzyciel viasuben suben
KabaNewLife
22:56
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viamyu myu
KabaNewLife
22:55
KabaNewLife
22:45
1175 87a5 500
Reposted fromposzum poszum vianoicoztego noicoztego
KabaNewLife
22:45
KabaNewLife
22:33
3394 03ff
KabaNewLife
22:32
KabaNewLife
22:32
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
KabaNewLife
22:31
9561 d2d6 500
Reposted fromseverine severine vianiemaproblemu niemaproblemu
KabaNewLife
22:31
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie vianiemaproblemu niemaproblemu
KabaNewLife
22:14
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice
22:07
6290 06cf 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viatwice twice
KabaNewLife
21:39
0231 bf76
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl